Status prawny

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292),
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
  • Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),
  • Aktu założycielskiego,
  • Uchwały NR XXXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie,
  • Statutu Szkoły im. 11 Listopada w Zawadzie.

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Organem prowadzącym dla placówki jest Gmina Żarki.

Rejestr Zmian: